វិគីភីឌា

Jump to: navigation, search

Khmer

Noun

វិគីភីឌា • (vikiiphiidiaa)

  1. Wikipedia