វិគីភីឌា

Jump to navigation Jump to search

Khmer

Noun

វិគីភីឌា • (vikiiphiidiaa)

  1. Wikipedia